അടയ്ക്കുക

കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കളക്ടർമാർ

കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കളക്ടർമാർ
സീരിയൽ നമ്പർ പേര് കാലഘട്ടം
മുതൽ വരെ
1 ശ്രീ. പി കെ നമ്പ്യാർ 01-01-1957 15-02-1957
2 ശ്രീ. കെ കെ രാമൻകുട്ടി 15-05-1957 06-04-1958
3 ശ്രീ. എസ് അനന്ത കൃഷ്ണൻ 15-04-1958 20-05-1960
4 ശ്രീ. ആർ ഗോപാലസ്വാമി 25-05-1960 04-04-1962
5 ശ്രീ. കെ വി രാമകൃഷ്ണ അയ്യർ 04-04-1962 05-11-1962
6 ശ്രീ. സക്കറിയ മാത്യു 05-11-1962 29-03-1965
7 ശ്രീ. യു മഹാബലറാവു 11-04-1965 02-06-1967
8 ശ്രീ. എൻ കാളീശ്വരൻ 02-06-1967 17-06-1968
9 ശ്രീ. എം ജോസഫ്H 27-06-1968 07-04-1969
10 ശ്രീ. കെ വി വിദ്യാധരൻ 08-04-1969 03-02-1970
11 ശ്രീ. പി എം എബ്രഹാം 04-02-1970 27-04-1970
12 ശ്രീ. എം ജോസഫ് 16-05-1970 19-04-1971
13 ശ്രീ. കെ എൽ എൻ റാവു 19-04-1971 07-04-1972
14 ശ്രീ. എം ജി കെ മൂർത്തി 10-04-1972 14-05-1975
15 ശ്രീ. കെ തൈയുണ്ണി നായർ 14-05-1975 31-05-1978
16 ശ്രീ. കെ എം ബാലകൃഷ്ണൻ 02-06-1978 25-05-1981
17 ശ്രീ. യു ജയനാരായണൻ 25-05-1981 06-02-1982
18 ശ്രീ. എം കെ രവീന്ദ്രനാഥൻ 06-02-1982 10-09-1984
19 ശ്രീ. പത്മനാഭൻ നമ്പ്യാർ 11-09-1984 31-03-1985
20 ശ്രീ. എൻ കെ നാരായണക്കുറുപ്പ് 18-04-1985 30-06-1986
21 ശ്രീ. കെ ജയകുമാർ 02-07-1986 02-12-1988
22 ശ്രീ. യു ജയനാരായണൻ 02-12-1988 30-03-1991
23 ശ്രീ. എൽസി ഗോയൽ 19-04-1991 18-04-1992
24 ശ്രീ. ആനന്ദ് കുമാർ 18-04-1992 07-06-1992
25 ശ്രീ. അമിതാഭ് കാന്ത് 27-06-1992 12-12-1994
26 ശ്രീ. യു.കെ.എസ് ചൗഹാൻ 12-12-1994 01-03-1997
27 ശ്രീ. മനോജ് ജോഷി 01-03-1997 03-07-1999
28 ശ്രീമതി. ഡോ. ഉഷാ ടൈറ്റസ് 03-07-1999 11-06-2001
29 ശ്രീ. ബിശ്വനാഥ് സിൻഹ 11-06-2001 14-06-2002
30 ശ്രീ. ടി ഒ സൂരജ് 14-06-2002 13-07-2004
31 ശ്രീമതി. രചന ഷാ 19-07-2004 29-07-2006
32 ശ്രീ. ഡോ. എ ജയതിലക് 31-07-2006 24-11-2006
33 ശ്രീ. ബി ശ്രീനിവാസ് 24-11-2006 23-12-2006
34 ശ്രീ. ഡോ. എ ജയതിലക് 03-04-2007 02-02-2009
35 ശ്രീ. ഡോ. പി.ബി സലിം 02-02-2009 24-10-2009
36 ശ്രീ. ഡോ. പി.ബി സലിം 20-11-2009 14-03-2012
37 ശ്രീ. കെ വി മോഹൻ കുമാർ 02-04-2012 27-04-2013
38 ശ്രീമതി. സി.എ ലത 27-05-2013 21-02-2015
39 ശ്രീ. എൻ പ്രശാന്ത് 23-02-2015 20-02-2017
40 ശ്രീ. യു.വി ജോസ് 20-02-2017 13-11-2018
41 ശ്രീ. എസ് സാംബശിവ റാവു 15-11-2018 12-07-2021
42 ശ്രീ. ഡോ. എൻ തേജ് ലോഹിത് റെഡ്ഡി 12-07-2021 06-03-2023
43 ശ്രീമതി. എ ഗീത 16-03-2023 18-10-2023
44 ശ്രീ. സ്നേഹിൽ കുമാർ സിംഗ് 19-10-2023 നിലവിൽ