അടയ്ക്കുക

മുനിസിപ്പാലിറ്റി

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ മുൻസിപ്പാലിറ്റികൾ
എസ്. നമ്പർ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ പേര് ഫോൺ നമ്പർ ഇമെയിൽ ഐഡി
1 ഫറോക്ക് മുനിസിപ്പാലിറ്റി   04952482243  ferokemunicipality[at]gmail[dot]com
2 കൊടുവള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി   04952210238  koduvallymunicipality[at]gmail[dot]com
3 കൊയിലാണ്ടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി  04962621913 secretarykldy[at]rediffmail[dot]com
4 മുക്കം മുനിസിപ്പാലിറ്റി  04952297132  mukkammunicipality[at]gmail[dot]com
5 പയ്യോളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി  04962602043  G110504[at]gmail[dot]com
6 രാമനാട്ടുകര മുനിസിപ്പാലിറ്റി  04952440095  ramanattukaracity[at]gmail[dot]com
7 വടകര മുനിസിപ്പാലിറ്റി  04962512378  secretaryvatakara[at]yahoo[dot]co[dot]in