അടയ്ക്കുക

സഹായത്തിനുള്ള നമ്പര്‍

ഹെല്പ് ലൈൻ ഫോൺ നമ്പർ
പൗരന്മാർക്കുള്ള ഫോൺ സഹായ കേന്ദ്രം 155300
റെസ്ക്യൂ ആൻഡ് റിലീഫ് കമ്മീഷണർ 1070
ക്രൈം സ്റ്റോപ്പേർ 1090
സ്ത്രീസുരക്ഷാ സഹായനമ്പർ 1091
ബാലസുരക്ഷാ സഹായനമ്പർ 1098
ദുരന്തം ഹെൽപ്പ്ലൈൻ 1077
ബി.എസ്.എൻ.എൽ സഹായവഴി 1500
പോലീസ് കൺട്രോൾ റൂം 100
ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ 101
ആംബുലൻസ് ഹെൽപ് ലൈൻ 102
അപകട ഹെൽപ് ലൈൻ 108
വനിതാ ഹെൽപ്പ്ലൈൻ (പോലീസ്) 9995399953
വനിതാ – നിർഭയ 9833312222