അടയ്ക്കുക

റവന്യൂ

 

Title Date Download/Link
കോഴിക്കോട് ജില്ല ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക(വെള്ളപ്പൊക്കം) വടകര – 29-09-2018 29-09-2018 Download(16 KB)
കോഴിക്കോട് ജില്ല ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക(വെള്ളപ്പൊക്കം) കൊയിലാണ്ടി – 29-09-2018 29-09-2018 Download(128 KB)
കോഴിക്കോട് ജില്ല ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക(വെള്ളപ്പൊക്കം) താമരശ്ശേരി – 29-09-2018 29-09-2018 Download(65 KB)
കോഴിക്കോട് ജില്ല ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക(വെള്ളപ്പൊക്കം) കോഴിക്കോട് – 29-09-2018 29-09-2018 Download(667 KB)