അടയ്ക്കുക

കോഴിക്കോട് ആർ ടി എ

 

തലക്കെട്ട് തീയതി ഡൌണ്‍ലോഡ് / ലിങ്ക്
ആർടിഎ മീറ്റിംഗ് തീരുമാനം 04-03-2017 04/03/2017 ഡൌണ്‍ലോഡ്(360 KB)
ആർടിഎ മീറ്റിംഗ് തീരുമാനം 16-02-2016 16/02/2016 ഡൌണ്‍ലോഡ്(212 KB)
ആർടിഎ മീറ്റിംഗ് അജണ്ട സപ്പ്ളെമറ്ററി 19-06-2017 19/06/2017 ഡൌണ്‍ലോഡ്(361 KB)
ആർടിഎ മീറ്റിംഗ് അജണ്ട 19-06-2017 19/06/2017 ഡൌണ്‍ലോഡ്(128 KB)
ആർടിഎ മീറ്റിംഗ് അജണ്ട 23-06-2016 23/06/2016 ഡൌണ്‍ലോഡ്(935 KB)
ആർടിഎ മീറ്റിംഗ് തീരുമാനം 23-06-2016 23/06/2016 ഡൌണ്‍ലോഡ്(375 KB)
ആർടിഎ മീറ്റിംഗ് അജണ്ട – 24-01-2017 24/01/2017 ഡൌണ്‍ലോഡ്(1 MB)