അടയ്ക്കുക

വൈദ്യുതി

കെ.എസ്.ഇ.ബി ബിൽ താഴെയുള്ള വെബ്‌സൈറ്റിൽ അടക്കാം

സന്ദർശിക്കുക: https://wss.kseb.in/selfservices/

കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് ലിമിറ്റഡ്

വൈദ്യ ഭവന, പട്ടം, തിരുവനന്തപുരം,
സ്ഥലം : തിരുവനന്തപുരം, പട്ടം | നഗരം : തിരുവനന്തപുരം | പിന്‍ കോഡ് : 695004
ഇ-മെയില്‍ : cccepaysupport[at]ksebnet[dot]com