അടയ്ക്കുക

വെള്ളം

വെള്ളത്തിന്റെ കരം താഴെയുള്ള വെബ്‌സൈറ്റിൽ അടക്കാം

സന്ദർശിക്കുക: https://epay.kwa.kerala.gov.in/

കേരള ജല അതോറിറ്റി

കേരള ജല അതോറിറ്റി ഹെഡ് ഓഫീസ്, 'ജൽഭവൻ', വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം,
സ്ഥലം : തിരുവനന്തപുരം, വെളിയമ്പലം | നഗരം : തിരുവനന്തപുരം | പിന്‍ കോഡ് : 695033
ഫോണ്‍ : 04712322674 | ഇ-മെയില്‍ : secy[dot]kwa[at]kerala[dot]gov[dot]in