അടയ്ക്കുക

വില്ലേജ് ഓഫീസുകളിൽ നിന്നുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ

ഗ്രാമീണ ഓഫീസുകളിൽ നിന്നുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾക്ക് ദയവായി ചുവടെയുള്ള വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക

സന്ദർശിക്കുക: https://edistrict.kerala.gov.in

ഇ ഡിസ്ട്രിക്ട് പദ്ധതി

സ്ഥലം : തിരുവനന്തപുരം, വെളിയമ്പലം | നഗരം : തിരുവനന്തപുരം
ഫോണ്‍ : 04712725646