അടയ്ക്കുക

തൊഴിൽ വിനിമയം

തൊഴിൽ വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് , ഗവണ്മെന്റ് ഓഫ് കേരള

സന്ദർശിക്കുക: https://www.employmentkerala.gov.in/

കേരള സംസ്ഥാന തൊഴിൽ വകുപ്പ്

ഡയറക്ടർ തൊഴിൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ലോവർ സോൺ, നാലാം നില ശാന്തി നഗർ, ജി പി ഒ കേരളം, പിൻ - 695001
സ്ഥലം : തിരുവനന്തപുരം, ശാന്തി നഗർ | നഗരം : തിരുവനന്തപുരം | പിന്‍ കോഡ് : 695001
ഫോണ്‍ : 04712322181 | ഇ-മെയില്‍ : deker[dot]emp[dot]lbr[at]kerala[dot]gov[dot]in