അടയ്ക്കുക

സോഷ്യല്‍ ജസ്റ്റിസ്‌ ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്റ് കര്‍മപദ്ധതി

തീയതി : 01/12/2017 - 31/03/2019 | മേഖല: വിഭിന്ന ശേഷിയുളളവര്‍

ഒന്നാം ക്ളാസ് മുതൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജ്വേഷൻ വരെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ
വ്യവസ്ഥകൾ: വാർഷിക കുടുംബ വരുമാനം 36000 ൽ കുറവായവര്‍

ഗുണഭോക്താവ്:

ഭിന്ന ശേഷിയുളളവര്‍

ആനുകൂല്യങ്ങള്‍:

സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കണം

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്കായി സോഷ്യല്‍ ജസ്റ്റിസ്‌ ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്റ്, കോഴിക്കോട് ബന്ധപ്പെടുക