അടയ്ക്കുക

പ്ലാനറ്റോറിയം

റീജിയണൽ സയന്സ് സെന്റർ പ്ലാനറ്റേറിയം

റീജിയണൽ സയൻസ് സെൻറർ ആൻഡ് പ്ലാനറ്റോറിയം ജാഫർഖാൻ കോളനിക്ക് സമീപം കോഴിക്കോട് - 673006

ഫോണ്‍ : 04952770571
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : http://rscpcalicut.org