അടയ്ക്കുക

കോളേജ് / സർവകലാശാല

കേരള സർക്കാർ പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജ്, കോഴിക്കോട്

വെസ്റ്റ് ഹിൽ , കോഴിക്കോട്

ഫോണ്‍ : 04952383924

ഗവ. ആർട്സ് ആന്റ് സയൻസ് കോളേജ്, കോഴിക്കോട്

മീഞ്ചന്ത , കോഴിക്കോട് 673018

ഫോണ്‍ : 04952320694

ദേവഗിരി കോളേജ്, കോഴിക്കോട്

ദേവഗിരി, കോഴിക്കോട്, കേരളം 673008

ഫോണ്‍ : 4952355901
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : http://devagirijournals.com/

പ്രൊവിഡൻസ് വിമൻസ് കോളേജ്

മലപ്പറമ്പ്, കോഴിക്കോട്, കേരളം 673009

ഫോണ്‍ : 4952371696
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : https://providencecollegecalicut.com/

ഫാറൂഖ് കോളേജ്

ഫാറൂഖ് കോളേജ് റോഡ്, കോഴിക്കോട്, കേരള 673632

ഫോണ്‍ : 4952440660

മലബാർ ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജ്

എം സി സി ക്രോസ് റോഡ്, കോഴിക്കോട്, കേരളം 673004

ഫോണ്‍ : 4952765679

സമോറിന് സ് ഗുരുവായൂരപ്പൻ കോളേജ് – കോഴിക്കോട്

ഗുരുവായൂരപ്പൻ കോളേജ്, ഗുരുവായൂരപ്പൻ കോളേജ്, ഗുരുവായൂരപ്പൻ കോളേജ്, റോഡ്, പോക്കുന്ന്, കോഴിക്കോട്, കേരളം, 673014

ഫോണ്‍ : 04952331516
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : http://www.zgcollege.org/