അടയ്ക്കുക

രേഖകള്‍

രേഖകകൾ

Filter Document category wise

ഫിൽറ്റർ

രേഖകള്‍
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
റീജിയണൽ ട്രാൻസ്‌പോർട് അതോറിറ്റി , വടകര ഡിസിഷൻ ഓഫ് ർ ടി എ . 03.02.2021 23/04/2021 കാണുക (308 KB)
ൽ എ കുട്ടോത് – അറ്റകുണ്ടു റോഡ് – ഗവണ്മെന്റ് ഡിസിഷൻ 19/02/2021 കാണുക (308 KB)
ൽ എ കുട്ടോത് അറ്റകുണ്ടു റോഡ് – എക്ഷ്പെര്ട് കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് 19/02/2021 കാണുക (109 KB)
ൽ എ – തോറയിക്കടവ് ബ്രിഡ്ജ് – ഗവണ്മെന്റ് ഡിസിഷൻ 19/02/2021 കാണുക (63 KB)
ൽ എ – കുഞഅലിമരയ്ക്കാർ ബ്രിഡ്ജ് ഫോർ കോളാസ്റ്റൽ ഹൈവേ – സ് ഐ എ റിപ്പോർട്ട് 03/02/2021 കാണുക (2 MB)
ൽ എ – ബേപ്പൂർ ബ്രിഡ്ജ് ഫോർ കോസ്റ്റൽ ഹൈവേ – സ് ഐ എ റിപ്പോർട്ട് 03/02/2021 കാണുക (2 MB)
ൽ എ തോറയിക്കടവ് ബ്രിഡ്ജ് – എക്ഷ്പെര്ട് കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് 02/02/2021 കാണുക (2 MB)
സപ്പ്ളിമെന്ററി അജണ്ട ർ ടി ഓ ,വടകര 02/02/2021 കാണുക (139 KB)
അജണ്ട ആർടിഎ മീറ്റിംഗ് 03-02-2021 30/01/2021 കാണുക (769 KB)
ൽ എ- വടകര – മാഹെ കനാൽ – 11 (1) അറിയിപ്പ് 07/01/2021 കാണുക (334 KB)