ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഡയറക്ടറി

ഓഫീസിന്റെ പേര് / വകുപ്പ് / സ്ഥാപനം ഓഫീസ് ഇമെയിൽ ഐഡി ഓഫീസ് ഫോൺ നമ്പർ ഹെഡ് ഓഫ് ഓഫീസ് / ഓഫീസ് ഇൻചാർജ് പദവി ഹെഡ് ഓഫ് ഓഫീസ് / ഓഫീസ് ഇൻചാർജ് ഔദ്യോദിക ഇ-മെയിൽ ഐഡി ഔദ്യോദിക മൊബൈൽ നമ്പർ നിലവിലെ മേധാവിയുടെ /ഓഫീസ് ഇൻചാർജിന്റെ പേര്
AKSHAYA DISTRICT PROJECT OFFICE adpokkd@gmail.com 0495-2304775 DISTRICT COORDINATOR/ DISTRICT PROJECT MANAGER dpmkzd.ksitm@kerala.gov.in 9495638111 MIDHUN KRISHNA C.M
CENTRE FOR WATER RESOURCES DEVELOPMENT AND MANAGEMENT ed@cwrdm.org 0495-2351802 EXECUTIVE DIRECTOR ed@cwrdm.org 0495-2351802 DR A B ANITHA
COLLECTORATE KOZHIKODE RR SECTIONS rrkzk.ker@nic.in 0495-2374713 DEPUTY COLLECTOR (REVENUE RECOVERY) rrkzk.ker@nic.in 8547616015 HIMA K
DEPARTMENT OF AGRICULTURE DEVELOPMENT AND FARMERS WELFARE paokzd@gmail.com 0495-2370897 PRINCIPAL AGRICULTURAL OFFICER paokzd2@gmail.com 9383471900 BINDU. R
DIST INFORMATION OFFICE, I&PRD dio.prd@gmail.com 0495-2370225 DIST INFORMATION OFFICER dio.prd@gmail.com 9496003203 KALA K
DISTRICT ANIMAL HUSBANDRY OFFICE KOZHIKODE dahokzkd.ker@nic.in 0495-2768075 DISTRICT ANIMAL HUSBANDRY OFFICER dahokzkd.ker@nic.in 9446155790 DR. K V UMA
DISTRICT E-GOVERNANCE SOCIETY (DEGS) dpmkzd.ksitm@kerala.gov.in 9495638111 DISTRICT PROJECT MANAGER dpmkzd.ksitm@kerala.gov.in 9495638111 MIDHUN KRISHNA C.M
DISTRICT EMPLOYMENT EXCHANGE,KOZHIKODE deekzkd.emp.lbr@kerala.gov.in 0495-2370179 DISTRICT EMPLOYMENT OFFICER,KOZHIKODE deekzkd.emp.lbr@kerala.gov.in 9249123786 VENUGOPALAN.K
DISTRICT KUDUMBASREE MISSION KOZHIKODE spemkkd3@gmail.com 0495-2373066 DISTRICT MISSION COORDINATOR spemkkd3@gmail.com 9497649098 KAVITHA PC
DISTRICT LABOUR OFFICE KOZHIKODE labourgeneral@gmail.com 0495-2370538 DISTRICT LABOUR OFFICER KOZHIKODE labourgeneral@gmail.com 8547655274 P P SANTHOSHKUMAR
DISTRICT MEDICAL OFFICE (HEALTH) dmohkozhikode@gmail.com 0495-2370494 DISTRICT MEDICAL OFFICER dmohkozhikode@gmail.com 9946105491 DR JAYASREE V
DISTRICT OFFICE TOURISM ddkzh@keralatourism.org 0495-2959779 DEPUTY DIRECTOR ddkzh@keralatourism.org 9947787470 ANIL KUMAR S
DISTRICT OFFICE, DEPT. OF MINING AND GEOLOGY geo.koz.dmg@kerala.gov.in 0495-2371918 GEOLOGIST geo.koz.dmg@kerala.gov.in 0495-2371918 IBRAHIM KUNHI.K
DISTRICT OFFICE,GROUND WATER DEPARTMENT gwdkkd@gmail.com 0495-2370016 DISTRICT OFFICER (I/C) gwdkkd@gmail.com JIJO V JOSEPH
DISTRICT PLANNING OFFICE dpokozhikode@gmail.com 0495-2371907 DISTRICT PLANNING OFFICER dpokozhikode@gmail.com 9495107904 M. P ANILKUMAR
DISTRICT SOCIAL JUSTICE OFFICE dsjokkd@gmail.com 0495-2371911 DISTRICT SOCIAL JUSTICE OFFICER dsjokkd@gmail.com 8281999013 SHÉEBA MUMTAZ CK
DISTRICT SOIL CONSERVATION OFFICE, KOZHIKODE dscokkd@gmail.com 0495-2370790 DISTRICT SOIL CONSERVATION OFFICER dscokkd@gmail.com 9446782575 DISTRICT SOIL CONSERVATION OFFICER
DISTRICT SUPPLY OFFICE dsokozhikode@gmail.com 0495-2370655 DISTRICT SUPPLY OFFICER dsokozhikode@gmail.com 9188527325 RASHEED MUTHUKKANDY
DIVISIONAL FOREST OFFICE dfokkd@gmail.com 0495-2374470 DIVISIONAL FOREST OFFICER 9447979073 V P JAYAPRAKASH
DMO HOMOEO KOZHIKODE dmohomoeokkd@kerala.gov.in 0495-2371748 DMO HOMOEO KOZHIKODE dmohomoeokkd@kerala.gov.in 9072615311 DR. C PREETHA
ECONOMICS & STATISTICS ecostatkzh@gmail.com 0495-2370343 DEPUTY DIRECTOR vadakkeyil.rajesh@gmail.com 9446331010 RAJESH V
ELECTRICAL CIRCLE, KSEB, KOZHIKODE keralaeb@gmail.com 0495-2765912 DEPUTY CHIEF ENGINEER keralaeb@gmail.com 9446008332 BOSE JACOB
FINANCE sfokozhikode@gmail.com 0495-2370369 SENIOR FINANCE OFFICER sfokozhikode@gmail.com 8547616020 RAJAN MK
HARITHAKERALAM MISSION hkmkozhikode@gmail.com 9188120332 DISTRICT COORDINATOR prakashpagri92@gmail.com 919447768058 P.PRAKASH
INDUSTRIES AND COMMERCE diccalicut@gmail.com 0495-2766035 GENERAL MANAGER diccalicut@gmail.com 9188127011 NAJEEB. P. A.
KERALA GOVERNMENT POLYTECHNIC COLLEGE WEST HILL kgptc1946@gmail.com 0495-2383924 PRINCIPAL kgptc1946@gmail.com 9400006451 RAJEEVAN KP
KERALA STATE IT MISSION dpmkzd.ksitm@kerala.gov.in 9495638111 DISTRICT PROJECT MANAGER dpmkzd.ksitm@kerala.gov.in 9495638111 MIDHUN KRISHNA C.M
KERALA WATER AUTHORITY, P. H. DIVISION, KOZHIKODE eephdkkd@gmail.com 0495-2370584 EXECUTIVE ENGINEER eephdkkd@gmail.com 8547638056 JAMAL P
KUDUMBASHREE DISTRICT MISSION spemkkd3@gmail.com 0495-2373066 DISTRICT MISSION COORDINATOR spemkkd3@gmail.com 9497649098 KAVITHA PC
LEAD BANK OFFICE lbocalicut@canarabank.com 0495-2702399 LEAD DISTRICT MANAGER sivadasankm@canarabank.com 8547860327 SIVADASAN K M
LIFE MISSION KOZHIKODE lifemissionkkd@gmail.com 0495-2371283 DISTRICT MISSION COORDINATOR lifemissionkkd@gmail.com 9497211341 GEORGE JOSEPH
LSGD DIVISION JILLA PANCHAYATH KOZHIKODE eelsgdkkd@gmail.com 0495-2371955 EXECUTIVE ENGINEER eelsgdkkd@gmail.com SANDEEP K G
MATSYAFED,KOZHIKODE mfedkkd@yahoo.com 0495-2380344 DISTRICT MANAGER valsarajmn@yahoo.co.in 9526041077 VALSARAJ MN
NATIONAL HEALTH MISSION dpmkkd1@gmail.com 0495-2374990 DISTRICT PROGRAMME MANAGER naveenanaswara@gmail.com 9946105492 DR NAVEEN A
O/O DEPUTY DIRECTOR, DAIRY DEVELOPMENT DEPARTMENT, KOZHIKODE dddairykkd@gmail.com 0495-2371254 DEPUTY DIRECTOR dddairykkd@gmail.com 9447620778 SHEEBA KHAMER
OFFICE OF ASSISTANT DEVELOPMENT COMMISSIONER (GL) adcglkkd@gmail.com 0495-2371055 ASSISTANT DEVELOPMENT COMMISSIONER (GL) NIBU T.KURYAN
P H DIVISION, KWA, VATAKARA vatakaraeekwa@gmail.com 0496-2512474 EXECUTIVE ENGINEER vatakaraeekwa@gmail.com 8547638060 VINODAN K
POVERTY ALLEVIATION UNIT pdpaukkd@gmail.com 0495-2371283 PROJECT DIRECTOR & DEPUTY DEVELOPMENT COMMISSIONER pdpaukkd@gmail.com 9496035576 SIJU THOMAS
PROJECT OFFICE (COIR), KOZHIKODE, DEPAFRTMENT OF COIR DEVELOPMENT coirprojectcalicut@gmail.com 0495-2768460 PROJECT OFFICER (COIR), KOZHIKODE coirprojectcalicut@gmail.com 9446029579 ANANDAKUMAR K T
PWD BUILDINGS DIVISION eebldkkd@gmail.com 0495-2721877 EXECUTIVE ENGINEER eebldkkd@gmail.com 8086395189 LEKHA K
PWD ELECTRICAL DIVISION electricaldivisionkkd@gmail.com 0495-2371857 EXECUTIVE ENGINEER electricaldivisionkkd@gmail.com 8086395215 V.AJITHKUMAR
REGIONAL JOINT DIRECTOR OFFICE, DEPARTMENT OF TOURISM, CIVIL STATION , KOZHIKODE jointdirectorkkd@Keralatourism.org O495-2373862 REGIONAL JOINT DIRECTOR jointdirectorkkd@Keralatourism.org 7025252208 ANITHAKUMARI C.N
REGIONAL TOWN AND COUNTRY PLANNING OFFICE, KOZHIKODE tcpdkkd@gmail.com 0495-2369300 REGIONAL TOWN PLANNER ishapa377579@kerala.gov.in ISHA. P. A
REVENUE DIVISIONAL OFFICE rdo.kkd@gmail.com 0495-2375458 SUB COLLECTOR rdo.rdo.kkd@gmail.com 9447175458 PRIYANKA G
SOIL CONSERVATION OFFICE THAMARASSERY scothamarassery@gmail.com 0495-2223672 SOIL CONSERVATION OFFICER scothamarassery@gmail.com 8086796345 SHABEENA TK
SOIL CONSERVATION OFFICE,VADAKARA scovdaka@gmail.com 0496-2515788 SOIL CONSERVATION OFFICER scovdaka@gmail.com 9946568280 JAYAGOVINDAN T
SOIL SURVEY adsoilsurveykozhikode@gmail.com 0495-2371060 ASSISTANT DIRECTOR adsoilsurveykozhikode@gmail.com 9446301221 MANOJ.M.
SOIL SURVEY KOZHIKODE adsoilsurveykozhikode@gmail.com 0495-2371060 ASSISTANT DIRECTOR muth.manoj1@gmail.com 9446301221 MANOJ.M.
TRIBAL DEVELOPMENT OFFICE, KOZHIKODE kkdtdo@gmail.com 0495-2376364 TRIBAL DEVELOPMENT OFFICER kkdtdo@gmail.com 9496070340 SYED NAYEEM C