അടയ്ക്കുക

ജില്ലാ കളക്ടർ

ശ്രീ. സീറം സാംബശിവ റാവു ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, വിജയവാഡയിൽ നിന്നും 2012 ബാച്ച് ഐഎഎസ് ഓഫീസറാണ് . സെപ്തംബർ 2016 ൽ കേരള സംസ്ഥാന ഐടി മിഷനും ഡയറക്ടർ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തു. ഇദ്ദേഹം ഇൻഫർമേഷൻ കേരള മിഷനിൽ മാനേജിങ് ഡയറക്ടറായും, ഇ-ഹെൽത്ത് പ്രൊജക്റ്റ് ഡിറക്ടറായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. കെ.എസ്.ഐ.ടി.ഐ.എൽ ഡയറക്ടറുടെ ചുമതലയും ഒരു ചെറിയ കാലയളവിലേക് ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു.
നേരത്തെ മാനന്തവാടി സബ് കളക്ടറും പാലക്കാട് അസിസ്റ്റന്റ് കളക്ടറും ആയി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. 15.11.2018 ന് കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കളക്ടർ ആയി.