അടയ്ക്കുക

ജനസംഖ്യാശാസ്ത്രം

 

ജനസംഖ്യാ ലേബൽ മൂല്യം
വിസ്തീർണം 2345 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
ജനസംഖ്യ 30,86,293
സാക്ഷരതാ നിരക്ക് 95.08%
റവന്യൂ ഡിവിഷനുകൾ 1
കോർപറേഷനുകൾ 1
മുൻസിപ്പാലിറ്റികൾ 7
താലൂക്കുകൾ 4
ബ്ലോക്കുകൾ 12
പഞ്ചായത്തുകൾ 70
വില്ലേജുകൾ 118