അടയ്ക്കുക

ഇലക്ഷൻ ഡ്യൂട്ടി ലഭിച്ച ജീവനക്കാർക്ക് പോസ്റ്റൽ വോട്ട് രേഖപെടുത്തുവാനുള്ള പോളിങ് സ്‌റ്റേഷൻ വിവരങ്ങൾ