അടയ്ക്കുക

വടകര ആർ ടി എ

 

തലക്കെട്ട് തീയതി ഡൌണ്‍ലോഡ് / ലിങ്ക്
ആർടിഎ മീറ്റിംഗ് തീരുമാനം 16-02-2016 16/02/2016 ഡൌണ്‍ലോഡ്(186 കെ ബി)
ആർടിഎ മീറ്റിംഗ് അജണ്ട 23-06-2016 16/06/2016 ഡൌണ്‍ലോഡ്(935 കെ ബി)
ആർടിഎ മീറ്റിംഗ് തീരുമാനം 23-06-2016 23/06/2016 ഡൌണ്‍ലോഡ്(55 കെ ബി)
ആർടിഎ മീറ്റിംഗ് അജണ്ട 24-01-2017 17/01/2017 ഡൌണ്‍ലോഡ്(2048 കെ ബി)
ആർടിഎ മീറ്റിംഗ് അജണ്ട 07-03-2017 01/03/2017 ഡൌണ്‍ലോഡ്(78 കെ ബി)
ആർടിഎ മീറ്റിംഗ് തീരുമാനം 08-03-2017 08/03/2017 ഡൌണ്‍ലോഡ്(371 കെ ബി)
സമയ അറിയിപ്പ് 20/05/2017 ഡൌണ്‍ലോഡ്(372 കെ ബി)
ആർടിഎ മീറ്റിംഗ് അജണ്ട 05-06-2017 29/05/2017 ഡൌണ്‍ലോഡ്(54 കെ ബി)