അടയ്ക്കുക

പി ഒ എസ് എച്ച് ആക്ട്

തൊഴിലിടങ്ങളിലെ സ്ത്രീകള്‍ക്ക് നേരെയുണ്ടാകുന്ന ലൈംഗികാതിക്രമം    (തടയലും നിരോധിക്കലും പരിഹാരവും )നിയമം  2013  പ്രകാരം

 കോഴിക്കോട് ജില്ലയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ലോക്കല്‍ കമ്മറ്റിയിലെ അംഗങ്ങള്‍