അടയ്ക്കുക

താമസസൌകര്യം (ഹോട്ടല്‍ / റിസോര്‍ട്ട് / സത്രം )

ദി ഗേറ്റ് വേ  ഹോട്ടൽ

ദി ഗേറ്റ് വേ ഹോട്ടൽ

ബീച്ച് റോഡ്,കോഴിക്കോട്, കേരളം - 673002

04956613001

04956613000

റാവിസ് കോഴിക്കോട്

റാവിസ് കോഴിക്കോട്

മാവൂർ റോഡ്,കോഴിക്കോട്, കേരളം - 673004

04952221111

04957112233

ബീച്ച് ഹോട്ടൽ

ബീച്ച് ഹോട്ടൽ

ബീച്ച് റോഡ്,കോഴിക്കോട്, കേരളം - 673032

04952762055

04952762056

ഹൈസൺ ഹെറിറ്റേജ്

ഹൈസൺ ഹെറിറ്റേജ്

ബാങ്ക് റോഡ്,കോഴിക്കോട്, കേരളം - 673001

04954081000

ഹോട്ടൽ മഹാറാണി

ഹോട്ടൽ മഹാറാണി

താലൂക്ക് റോഡ്,കോഴിക്കോട്, കേരളം - 673004

04952723101

കോപ്പർ ഫോളിയ

കോപ്പർ ഫോളിയ

തൊണ്ടയാട് ബെപാസ്,കോഴിക്കോട്, കേരളം - 673016

04952436300

വെസ്റ്റവേ ഹോട്ടൽ

വെസ്റ്റവേ ഹോട്ടൽ

വെസ്റ്റ് നടക്കാവ്, കോഴിക്കോട്, കേരളം - 673006

04952768888

 റെനൈ കാപ്പാട് ബീച്ച് റിസോർട്

റെനൈ കാപ്പാട് ബീച്ച് റിസോർട്

കാപ്പാട്,കോഴിക്കോട്, കേരളം - 673304

04962688777

കോവിലകം റെസിഡൻസി

കോവിലകം റെസിഡൻസി

മിനി ബെപാസ്,കോഴിക്കോട്, കേരളം - 673016

08071289833

ഹോട്ടൽ ശാസ്തപുരി

ഹോട്ടൽ ശാസ്തപുരി

എം.എം.അലി റോഡ്,കോഴിക്കോട്, കേരളം - 673002

04952752381

ഹോട്ടൽ അളകാപുരി

ഹോട്ടൽ അളകാപുരി

എം.എം.അലി റോഡ്,കോഴിക്കോട്, കേരളം - 673002

04952723451

ഹോട്ടൽ സ്പാൻ

ഹോട്ടൽ സ്പാൻ

ജയിൽ റോഡ്,കോഴിക്കോട്, കേരളം - 673004

04952700037