അടയ്ക്കുക

ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാം

ജില്ലാ കളക്ടർ,

കോഴിക്കോട് കളക്ടറേറ്റ്,

സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ പി.ഒ,

കോഴിക്കോട്,

കേരളം – 673020

ബന്ധപ്പെടാനുള്ള നമ്പർ: 0495 2371400

ഇ മെയിൽ: dckzk[dot]ker[at]nic[dot]in