അടയ്ക്കുക

റവന്യൂ ഡിവിഷൻ

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ റവന്യൂഡിവിഷനുകൾ
എസ്. നമ്പർ റവന്യൂ ഡിവിഷൻ വിലാസം ഇമെയിൽ ഐഡി ഫോൺ നമ്പർ
1 റവന്യൂ ഡിവിഷൻ ഓഫീസ്, കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട് കളക്ടറേറ്റ്, സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ പിഒ, കോഴിക്കോട് rdo[dot]kkd[at]gmail[dot]com 04952375458
2 റവന്യൂ ഡിവിഷൻ ഓഫീസ്, വടകര റസ്റ്റ് ഹൌസ്, വടകര 9947655872