അടയ്ക്കുക

ബ്ലോക്ക്

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ബ്ലോക്കുകൾ
എസ്. നമ്പർ ബ്ലോക്കിന്റെ പേര് ഫോൺ നമ്പർ വെബ്സൈറ്റ്
1 വടകര 04962503002  http://lsgkerala.in/vadakarablock/
2 തൂണേരി 04962552599  http://lsgkerala.in/tuneriblock/
3 കുന്നുമ്മൽ 04962445096  http://lsgkerala.in/kunnummalblock/
4 തോടന്നൂർ 04962592025  http://lsgkerala.in/thodannurblock/
5 മേലഡി 04962602031  http://lsgkerala.in/meladyblock/
6 പേരാമ്പ്ര 04962610286  http://lsgkerala.in/perambrablock/
7 ബാലുശ്ശേരി 04962642087  http://lsgkerala.in/balusseryblock/
8 പന്തലായനി 04962620305  http://lsgkerala.in/panthalayaniblock/
9 ചേളന്നൂർ 04952260272  http://lsgkerala.in/chelannurblock/
10 കൊടുവള്ളി 04952210289  http://lsgkerala.in/koduvallyblock/
11 കുന്നമംഗലം 04952800276  http://lsgkerala.in/kunnamangalamblock/
12 കോഴിക്കോട് 04952430799  http://lsgkerala.in/kozhikodeblock/