അടയ്ക്കുക

പഞ്ചായത്ത്

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ പഞ്ചായത്തുകൾ
എസ്. നമ്പർ പഞ്ചായത്തിന്റെ പേര് ഫോൺ നമ്പർ വെബ്സൈറ്റ്
1 അഴിയൂർ 04952332301 http://lsgkerala.in/azhiyurpanchayat/
2 ചോറോട്  04962512501 http://lsgkerala.in/chorodepanchayat/
3 ഏറാമല  04962547047 http://lsgkerala.in/eramalapanchayat/
4 ഒഞ്ചിയം  04962502025 http://lsgkerala.in/onchiyampanchayat/
5 ചെകിയാഡ് 2572340 http://lsgkerala.in/chekkiadpanchayat/
6 എടച്ചേരി 2547024 http://lsgkerala.in/edacheripanchayat/
7 പുറമേരി 2550259 http://lsgkerala.in/purameripanchayat/
8 തൂണേരി 2551075 http://lsgkerala.in/tuneripanchayat/
9 വളയം 2572191 http://lsgkerala.in/valayampanchayat/
10 വാണിമേൽ 2560190 http://lsgkerala.in/vanimalpanchayat/
11 കുന്നുമ്മൽ 2587049 http://lsgkerala.in/kunnummalpanchayat/
12 നാദാപുരം 2550245 http://lsgkerala.in/nadapurampanchayat/
13 കായക്കൊടി 2596616 http://lsgkerala.in/kayakkodypanchayat/
14 കാവിലുംപാറ 2565834 http://lsgkerala.in/kavilumparapanchayat/
15 കുറ്റട്യാടി 2597280 http://lsgkerala.in/kuttiadipanchayat/
16 മരുതോങ്കര 2565855 http://lsgkerala.in/maruthonkarapanchayat/
17 വേളം 2665109 http://lsgkerala.in/velompanchayat/
18 നരിപ്പറ്റ 2587043 http://lsgkerala.in/narippattapanchayat/
19 ആയഞ്ചേരി 2580265 http://lsgkerala.in/ayancheripanchayat/
20 വില്ലിയേപ്പള്ളി 2535163 http://lsgkerala.in/villiappallypanchayat/
21 മാണിയൂർ 2536221 http://lsgkerala.in/maniyurpanchayat/
22 തിരുവള്ളൂർ 2592027 http://lsgkerala.in/thiruvallurpanchayat/
23 തുറയൂർ 2602059 http://lsgkerala.in/thurayurpanchayat/
24 കീഴരിയൂർ 2676228 http://lsgkerala.in/keezhariyurpanchayat/
25 തിക്കോടി 2602054 http://lsgkerala.in/thikkodipanchayat/
26 മേപ്പയൂർ 2676227 http://lsgkerala.in/meppayurpanchayat/
27 ചെറുവണ്ണൂർ 2676320 http://lsgkerala.in/cheruvannurpanchayat/
28 നൊച്ചാട് 2610269 http://lsgkerala.in/nochadpanchayat/
29 ചങ്ങരോത് 2668164 http://lsgkerala.in/changarothpanchayat/
30 കായണ്ണ 2610560 http://lsgkerala.in/kayannapanchayat/
31  കൂത്താളി 2610271 http://lsgkerala.in/koothalipanchayat/
32 പേരാമ്പ്ര 2610226 http://lsgkerala.in/perambrapanchayat/
33 ചക്കിട്ടപ്പാറ 2662223 http://lsgkerala.in/chakkittaparapanchayat/
34  ബാലുശ്ശേരി 2642039 http://lsgkerala.in/balusserypanchayat/
35 നടുവണ്ണൂർ 2652247 http://lsgkerala.in/naduvannurpanchayat/
36 അത്തോളി 2672235 http://lsgkerala.in/atholipanchayat/
37 ഉള്ളിയേരി 2647065 http://lsgkerala.in/ulliyeripanchayat/
38 കോട്ടൂർ 2657251 http://lsgkerala.in/kotturpanchayat/
39 ഉണ്ണികുളം 2647065 http://lsgkerala.in/unnikulumpanchayat/
40 പനങ്ങാട് 2642059 http://lsgkerala.in/panangadpanchayat/
41 കൂരാച്ചുണ്ട് 2660246 http://lsgkerala.in/koorachundupanchayat/
42 ചേമഞ്ചേരി 2687041 http://lsgkerala.in/chemancherypanchayat/
43 അരികുളം 2695327 http://lsgkerala.in/arikkulampanchayat/
44 മൂടാടി 2690200 http://lsgkerala.in/moodadipanchayat/
45 ചെങ്ങോട്ടുകാവ് 2620266 http://lsgkerala.in/chengottukavupanchayat/
46 കക്കോടി 2265711 http://lsgkerala.in/kakkodipanchayat/
47 ചേളന്നൂർ 2260224 http://lsgkerala.in/chelannurpanchayat/
48 കാക്കൂർ 2260232 http://lsgkerala.in/kakkurpanchayat/
49 നന്മിണ്ട 2458049 http://lsgkerala.in/nanmindapanchayat/
50 നരിക്കുനി 2246215 http://lsgkerala.in/narikunnipanchayat/
51 തലക്കുളത്തൂർ 2852239 http://lsgkerala.in/thalakulathurpanchayat/
52 തിരുവമ്പാടി 2252059 http://lsgkerala.in/thiruvambadipanchayat/
53 കൂടരഞ്ഞി 2252027 http://lsgkerala.in/koodaranhipanchayat/
54 കിഴക്കോത് 2210237 http://lsgkerala.in/kizhakkothpanchayat/
55 മടവൂർ 2246262 http://lsgkerala.in/madavoor/
56 പുതുപ്പാടി 2235229 http://lsgkerala.in/puduppadypanchayat/
57 താമരശ്ശേരി 2222252 http://lsgkerala.in/thamarasserypanchayat/
58 ഓമശ്ശേരി 2281253 http://lsgkerala.in/omasserypanchayat/
59 കട്ടിപ്പാറ 2270900 http://lsgkerala.in/kattipparapanchayat/
60 കൊടിയത്തൂർ 2489130 http://lsgkerala.in/kodiyathurpanchayat/
61 കുറുവട്ടൂർ 2200295 http://lsgkerala.in/kuruvattoorpanchayat/
62 മാവൂർ 2483133 https://lsgkerala.in/mavoorpanchayat/
63 കാരശ്ശേരിമാവൂർ 2297172 http://lsgkerala.in/karasserypanchayat/
64 കുന്നമംഗലം 2200275 http://lsgkerala.in/kunnamangalampanchayat/
65 ചാത്തമംഗലം 2287274 http://lsgkerala.in/chathamangalampanchayat/
66 കോടഞ്ചേരി 2236230 http://lsgkerala.in/kodancherypanchayat/
67 പെരുവയൽ 2492049 http://lsgkerala.in/peruvayalpanchayat/
68 പെരുമണ്ണ 2431880 http://lsgkerala.in/perumannapanchayat/
69 കടലുണ്ടി 2470227 http://lsgkerala.in/kadalundipanchayat/
70 ഒളവണ്ണ 2430788 http://lsgkerala.in/olavannapanchayat/