അടയ്ക്കുക

കളക്ടറേറ്റ്

ജില്ലാഭരണത്തിൽ കളക്ടറേറ്റ്(ജില്ലാകളക്ടറുടെ കാര്യാലയം) പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്കുവഹിക്കുന്നു. തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ കളക്ടറേറ്റ് അയ്യന്തോളിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ജില്ലയിലെ ക്രമസമാധാനം നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള ജില്ലാമജിസ്‍ട്രേറ്റായും ജില്ലാഭരണാധികാരിയായ ജില്ലാകളക്ടർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. വിവിധ റവന്യൂവിഷയങ്ങൾ കൂടാതെ ആസൂത്രണം, വികസനം, പദ്ധതിനിർവ്വഹണം, ക്രമസമാധാനം, പൊതുഗതാഗതം, ഭക്ഷ്യ-പൊതുവിതരണം, പൊതുജനാരോഗ്യം, ദുരന്തനിവാരണം, തിരഞ്ഞെടുപ്പ്, സെൻസസ് എന്നിവയും അദ്ദേഹം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. ജില്ലാകളക്ടറെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചുമതലകൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി ഡെപ്യൂട്ടികളക്ടർമാരും വിവിധവകുപ്പുകളുടെ ജില്ലാമേധാവികളും സഹായിക്കുന്നു.

ജില്ലാ കളക്ടർ ഓഫീസ്
കോഴിക്കോട് കളക്ടറേറ്റ്
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ പി.ഓ
കോഴിക്കോട് – 673020
ഫോൺ നമ്പർ : 04952371400