അടയ്ക്കുക

ഗ്രൂപ്പ് 2 ലെ പ്രത്യേക വോട്ടർമാരുടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പട്ടിക- ക്വാറന്റീൻ ആളുകൾ

ഗ്രൂപ്പ് 2 ലിസ്റ്റ് കോർപ്പറേഷൻ     കാണുക

ഗ്രൂപ്പ് 2 ലിസ്റ്റ്-ബ്ലോക്കും മുൻ‌സിപാലിറ്റിയും      കാണുക

13/12/2020 ന് സർട്ടിഫൈഡ് ലിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് 2

ഗ്രൂപ്പ് 2 ലിസ്റ്റ് കോർപ്പറേഷൻ കാണുക

ഗ്രൂപ്പ് 2 ലിസ്റ്റ്-ബ്ലോക്കും മുൻ‌സിപാലിറ്റിയും കാണുക