അടയ്ക്കുക

കളക്ടറെ ബന്ധപ്പെടുക

ജില്ലാ കളക്ടർ, കോഴിക്കോട്

സ്നേഹിൽ കുമാർ സിംഗ് ഐ.എ.എസ്

ജില്ലാ കളക്ടർ ഓഫീസ്, കോഴിക്കോട് കളക്ടറേറ്റ്,

സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ പി.ഓ, കോഴിക്കോട് 673 020

ഫോൺ : 04952371400

ഇമെയിൽ : dckzk[dot]ker[at]nic[dot]in