അടയ്ക്കുക

ആരോഗ്യം

സർക്കാർ ആശുപത്രികൾ(11) സാമൂഹ്യ ആരോഗ്യകേന്ദ്രങ്ങൾ(11)
സർക്കാർ ആശുപത്രി, കോഴിക്കോട് ബാലുശ്ശേരി
സർക്കാർ ആശുപത്രി,കൊയിലാണ്ടി കുറ്റ്യാടി
സർക്കാർ ആശുപത്രി,നാദാപുരം മുക്കം
സർക്കാർ ആശുപത്രി, വടകര നരിക്കുനി
ബീച്ച് ആശുപത്രി, കോഴിക്കോട് ഓർക്കാട്ടേരി
മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി, കോഴിക്കോട് കൊടുവള്ളി
ഐ എം സി എഛ് ,കോഴിക്കോട് പേരാമ്പ്ര
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചെസ്ററ് ഡിസീസസ്, കോഴിക്കോട് തലക്കുളത്തൂർ
സർക്കാർ കുഷ്ഠരോഗ ആശുപത്രി,കോഴിക്കോട് താമരശ്ശേരി
സർക്കാർ മാനസികാരോഗ്യകേന്ദ്രം, കോഴിക്കോട് തിരുവള്ളൂർ
ജില്ലാ ടി ബി സെന്റർ, കോഴിക്കോട് ഉള്ളിയേരി