അടയ്ക്കുക

വിവാഹ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

താഴെയുള്ള വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക

സന്ദർശിക്കുക: https://cr.lsgkerala.gov.in

കോമൺ മാര്യേജ് രജിസ്ട്രാർ

പബ്ലിക് ഓഫീസ് ബിൽഡിംഗ്, മ്യൂസിയം (പി.ഒ),തിരുവനന്തപുരം
സ്ഥലം : തിരുവനന്തപുരം, മ്യൂസിയം (പി.ഒ) | നഗരം : തിരുവനന്തപുരം | പിന്‍ കോഡ് : 695033
ഫോണ്‍ : 04712323286 | ഇ-മെയില്‍ : director[dot]dp[at]lsgkerala[dot]in