പൊതു പരാതി

താഴെയുള്ള വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക

സന്ദർശിക്കുക: http://cmo.kerala.gov.in/

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരാതി പരിഹാര സെല്‍

സെക്രറ്റേറിയേറ്റ്, തിരുവനന്തപുരം
സ്ഥലം : തിരുവനന്തപുരം , സെക്രറ്റേറിയേറ്റ് | നഗരം : തിരുവനന്തപുരം | പിന്‍ കോഡ് : 695001