അടയ്ക്കുക

കെ.എസ്.ഇ.ബി. ചീഫ് എൻജിനീയർ സിവിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നോർത്ത്

വൈദ്യുതി ഭവനം, നടക്കാവ് പി.ഓ, കോഴിക്കോട് - 673011

ഇ-മെയില്‍ : ceccn[at]kseb[dot]in
ഫോണ്‍ : 04952765902