അടയ്ക്കുക

ബാങ്കുകള്‍

കോർപ്പറേഷൻ ബാങ്ക്

ചെറൂട്ടി റോഡ്, മാനാഞ്ചിറ, കോഴിക്കോട്, കേരള 673032

ഫോണ്‍ : 4952365134
Pincode: 673020

ഫെഡറൽ ബാങ്ക്

27, GROUND FLOOR, 97G, Mavoor Rd, Near Federal Tower, Arayidathupalam, Kozhikode, Kerala

ഫോണ്‍ : 04952744050
Pincode: 673004

യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ

Ground Floor, Mariyambi Building, Cherooty Rd, Near Corporation Bank, Mananchira, Kozhikode, Kerala

ഫോണ്‍ : 04952366474
Pincode: 673032