അടയ്ക്കുക

തപാല്‍

പി എം ജി

കണ്ണൂർ റോഡ് നടക്കാവ് കോഴിക്കോട് 673006

ഫോണ്‍ : 04952767034
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : http://indiapost.gov.in

ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് കൊയിലാണ്ടി

കൊയിലാണ്ടി 673305

ഫോണ്‍ : 04962620360
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : http://indiapost.gov.in

ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് കോഴിക്കോട്

കണ്ണൂർ റോഡ് , മാനാഞ്ചിറ

ഫോണ്‍ : 04952722597
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : http://www.indiapost.gov.in/

ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് കോഴിക്കോട് സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ

സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ കോഴിക്കോട് 673020

ഫോണ്‍ : 04952371686
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : http://indiapost.gov.in

ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് വടകര

എടോടി വടകര 673101

ഫോണ്‍ : 04962522230
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : http://indiapost.gov.in