അടയ്ക്കുക

ആശുപത്രികൾ

ഗവൺമെന്റ് വിമൻ ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻസ് ഹോസ്പിറ്റൽ

ജിഎച്ച് റോഡ്, പാളയം, കോഴിക്കോട്, കേരള 673001

ഫോണ്‍ : 04952721680

ഗവൺമെൻറ് ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റൽ കോഴിക്കോട് (ബീച്ച് ഹോസ്പിറ്റൽ)

റെഡ് ക്രോസ് റോഡ്, കോഴിക്കോട് ബീച്ച്,

ഇ-മെയില്‍ : gghkozhikode[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 4952365917
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : http://gghbeach.com/

നാഷണൽ ഹോസ്പിറ്റൽ

മാവൂർ റോഡ്, പോൾപായ മാന, കോഴിക്കോട്, കേരളം 673001

ഫോണ്‍ : 04954152222
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : http://www.nationalhospitals.com

നിർമല ഹോസ്പിറ്റൽ

വയനാട് റോഡ്, മേരികുന്ന് വെള്ളിമടുകുന്ന്, കോഴിക്കോട്, കേരളം, 673012

ഫോണ്‍ : 4952730211
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : http://www.nirmalahospital.com

ബേബി മെമ്മോറിയൽ ആശുപത്രി

കോഴിക്കോട്, കേരളം 673004