അടയ്ക്കുക

കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമിയുടെ കലാവിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കുള്ള സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചു

കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമിയുടെ കലാവിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കുള്ള സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചു
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമിയുടെ കലാവിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കുള്ള സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചു

കേരളം ലളിതകലാ അക്കാദമി 2016-2017 വര്ഷത്തേക് ഉള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ സ്കോളർഷിപ് പ്രഖ്യാപിച്ചു 

19/05/2018 19/06/2018 കാണുക (28 KB)