അടയ്ക്കുക

ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ വിശദാംശങ്ങൾ

Filter Document category wise

ഫിൽറ്റർ

ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ വിശദാംശങ്ങൾ
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
ൽ എ മാനാഞ്ചിറ വെള്ളിമാടുകുന്നു റിക്വസ്റ്റ് ടു പബ്ലിഷ് 19(1) ഡിക്ലറേഷൻ 18/07/2022 കാണുക (508 KB)
ൽ എ ചെറുവണ്ണൂർ കൊളത്തറ റിക്വസ്റ്റ് ട്ടോ പബ്ലിഷ് ർ ർ പാക്കേജ് അപ്പ്രൂവൽ 27/06/2022 കാണുക (64 KB)
ആർആർ പാക്കേജ് അംഗീകാരം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ ൽ എ പാവങ്ങാട് ർ ഓ ബി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു 27/06/2022 കാണുക (47 KB)
ൽ എ മാനാഞ്ചിറ വെള്ളിമാടുകുന്നു റിക്വസ്റ്റ് ട്ടോ പബ്ലിഷ് ർ ർ പാക്കേജ് അപ്പ്രൂവൽ 27/06/2022 കാണുക (169 KB)
ൽ എ – മൗത് വിടേണിങ് ഓഫ് പൂക്കാട് – തോറയിക്കടവ് റോഡ് – 11(1) നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 08/06/2022 കാണുക (169 KB)
ൽ എ വലിയപാലം ബ്രിഡ്ജ് അറ്റ് പുതിയപാലം റിക്വസ്റ്റ് പബ്ലിഷ് 4(1) നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 08/06/2022 കാണുക (123 KB)
ൽ എ കല്ലേരി ചെട്ടിക്കടവ് റിക്വസ്റ്റ് പബ്ലിഷ് 11(1) നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 08/06/2022 കാണുക (163 KB)
എൽ എ – കുറ്റ്യാടി ബൈപാസ് 02/06/2022 കാണുക (128 KB)
ചെറുവണ്ണൂർ – കൊളത്തറ – എസ് ഐ എ റിപ്പോർട്ട് 01/06/2022 കാണുക (2 MB)
ൽ എ – പൂക്കാട് – തോറായിക്കടവ് റോഡിന്റെ മൗത്ത് വീതി കൂട്ടൽ- വിദഗ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട് 25/05/2022 കാണുക (3 MB)