അടയ്ക്കുക

ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ വിശദാംശങ്ങൾ

Filter Document category wise

ഫിൽറ്റർ

ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ വിശദാംശങ്ങൾ
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
എൽ എ ചെമ്പുകടവ് പാലം 4(1) അറിയിപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനുള്ള അഭ്യർത്ഥന 07/01/2023 കാണുക (90 KB)
ൽ എ ചെറുവണ്ണൂർ – കൊളത്തറ റിക്വസ്റ്റ് ടു പബ്ലിഷ് 11(1) നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 19/12/2022 കാണുക (150 KB)
എസ്ഐഎ റിപ്പോർട്ട്- തൂണേരി ഐടിഐ 24/11/2022 കാണുക (6 MB)
എൽ എ എ ഐ ഐ എം എസ് കോഴിക്കോട് – എസ്ഐഎ റിപ്പോർട്ട് 24/11/2022 കാണുക (4 MB)
4(1) അറിയിപ്പ് അരീക്കാട് ഫ്ലൈ ഓവർ 19/11/2022 കാണുക (127 KB)
പുതിയപാലം 11(1) വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനുള്ള അഭ്യർത്ഥന 17/11/2022 കാണുക (151 KB)
4(1) വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനുള്ള അഭ്യർത്ഥന ചെറുവണ്ണൂർ ഫ്ലൈ ഓവർ 08/11/2022 കാണുക (126 KB)
ൽ എ ചെറുവണ്ണൂർ കൊളത്തറ റിക്വസ്റ്റ് ടു പബ്ലിഷ് ദി വിദഗ്ദ്ധ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് 26/10/2022 കാണുക (2 MB)
എൽ എ ചെറുവണ്ണൂർ – കൊളത്തറ സിയ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു 22/09/2022 കാണുക (2 MB)
എൽ.എ.പുതിയപാലം വിദഗ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട് 19/09/2022 കാണുക (3 MB)