അടയ്ക്കുക

ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ വിശദാംശങ്ങൾ

Filter Document category wise

ഫിൽറ്റർ

ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ വിശദാംശങ്ങൾ
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
പന്തീരാങ്കാവ് 110കെവി സബ്‌സ്റ്റേഷൻ അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് 15/02/2023 കാണുക (2 MB)
എൽ എ-കുഞ്ഞാലിമരക്കാർ പാലം – 19(1) പ്രഖ്യാപനം 02/02/2023 കാണുക (125 KB)
തുണേരി ഐടി ഐ – 11(1) അറിയിപ്പ് 20/01/2023 കാണുക (137 KB)
എൽ എ നടമ്മൽ കടവ് 19(1) പ്രഖ്യാപനം 18/01/2023 കാണുക (95 KB)
എൽ എ ചെറുവണ്ണൂർ ഫ്ലൈ ഓവർ എസ് ഐ എ റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനുള്ള അഭ്യർത്ഥന 10/01/2023 കാണുക (9 MB)
എൽ എപന്തീർപാടം ജംഗ്ഷൻ 4(1) അറിയിപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനുള്ള അഭ്യർത്ഥന 07/01/2023 കാണുക (82 KB)
എൽ എ ചെമ്പുകടവ് പാലം 4(1) അറിയിപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനുള്ള അഭ്യർത്ഥന 07/01/2023 കാണുക (90 KB)
ൽ എ ചെറുവണ്ണൂർ – കൊളത്തറ റിക്വസ്റ്റ് ടു പബ്ലിഷ് 11(1) നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 19/12/2022 കാണുക (150 KB)
എസ്ഐഎ റിപ്പോർട്ട്- തൂണേരി ഐടിഐ 24/11/2022 കാണുക (6 MB)
എൽ എ എ ഐ ഐ എം എസ് കോഴിക്കോട് – എസ്ഐഎ റിപ്പോർട്ട് 24/11/2022 കാണുക (4 MB)