ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ വിശദാംശങ്ങൾ

ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ വിശദാംശങ്ങൾ
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
അൽ എ- നരിക്കുനി പൂനൂർ ജംഗ്ഷൻ – 11(1) നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കാണുക (2 MB)
കല്ലുത്താൻകടവ് വെജിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് & ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് 28/03/2019 കാണുക (2 MB)
ആസ് ഐ എ റിപ്പോർട്ട് – ചെറുകുളം അംശകച്ചേരി 28/03/2019 കാണുക (6 MB)
ലഎ – കല്ലുത്താൻകടവ് – വെജിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് & ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് – സ് ഐ എ റിപ്പോർട്ട് 06/02/2019 കാണുക (55 KB)
11(1) നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വൈടേണിങ് ഓഫ് ഫ്രാൻസിസ് റോഡ് ജംക്ഷൻ – മണകാവ് റോഡ് 06/02/2019 കാണുക (592 KB)
ആസ് ഐഎ സ്റ്റഡി റിപ്പോർട്ട് – കുട്ടോത് – അറ്റകുണ്ടുകടവ് റോഡ് 06/02/2019 കാണുക (7 MB)
മാങ്കാവ് – മേത്തോട്ടുതാഴം റോഡ് – ആസ് ഐ എ സ്റ്റഡി റിപ്പോർട്ട് – റെക്കമെൻഡേഷൻ ഓഫ് എക്സ്പാർട്ട് കമ്മിറ്റി 30/01/2019 കാണുക (432 KB)
പേരാമ്പ്ര ബൈപാസ് – ആസ് ഐ എ റിപ്പോർട്ട് 23/01/2019 കാണുക (4 MB)
ല എ – സി ഡബ്ലു ർ ഡി എം -പേനത്തുതാഴം -ബെൽ മൗത് -11(1)നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 18/01/2019 കാണുക (183 KB)
ആസ് ഐഎ റിപ്പോർട്ട് – അൽ എ – മുറാദ് റെയിൽവേ ബ്രിഡ്ജ് 15/12/2018 കാണുക (541 KB)