അടയ്ക്കുക

ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ വിശദാംശങ്ങൾ

Filter Document category wise

ഫിൽറ്റർ

ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ വിശദാംശങ്ങൾ
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
എൽ എ പന്തീർപാടം ജംഗ്ഷൻ 11(1) അറിയിപ്പ് 14/09/2023 കാണുക (102 KB)
എൽ എ എയിംസ് – 11(1) അറിയിപ്പ് 13/07/2023 കാണുക (297 KB)
പന്തീരാങ്കാവ് 110കെവി സബ്‌സ്റ്റേഷൻ – 11(1) അറിയിപ്പ് 11/07/2023 കാണുക (120 KB)
എൽ എ ഫെറോക്ക് കരുവൻതിരുത്തി 4(1) വിജ്ഞാപനം 07/07/2023 കാണുക (8 MB)
വടകര – മാഹി കനാൽ- റീച്ച്1 – 19(1) പ്രഖ്യാപനം 22/06/2023 കാണുക (222 KB)
എൽ.എ.ചെറുവണ്ണൂർ കൊളത്തറ വിദഗ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട് 02/06/2023 കാണുക (624 KB)
എൽ എ ചെറുവണ്ണൂർ ഫ്ലൈ ഓവർ ഗവണ്മെന്റ് ഡിസിഷൻ 02/06/2023 കാണുക (181 KB)
എൽ എ അരീക്കാട് ഫ്ലൈ ഓവർ ഗവണ്മെന്റ് ഡിസിഷൻ 02/06/2023 കാണുക (184 KB)
എൽ.എ.പുതിയങ്ങാടി മാളിക്കടവ് എസ്.ഐ.എ റിപ്പോർട്ട് 02/06/2023 കാണുക (10 MB)
എൽ എ അരീക്കാട് ഫ്ലൈ ഓവർ വിദഗ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട് 02/06/2023 കാണുക (226 KB)