ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ വിശദാംശങ്ങൾ

ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ വിശദാംശങ്ങൾ
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
ആസ് ഐഎ റിപ്പോർട്ട് – അൽ എ – മുറാദ് റെയിൽവേ ബ്രിഡ്ജ് 15/12/2018 കാണുക (541 KB)
ല എ – തുണേരി ഐടിഐ – 11(1) നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 05/12/2018 കാണുക (86 KB)
സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാത പഠനം റിപ്പോർട്ട് ഫ്രാൻസിസ് റോഡ് മാങ്കാവ് റോഡ് 24/05/2018 കാണുക (461 KB)