അടയ്ക്കുക

ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ വിശദാംശങ്ങൾ

Filter Document category wise

ഫിൽറ്റർ

ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ വിശദാംശങ്ങൾ
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
11(1) നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വൈടേണിങ് ഓഫ് ഫ്രാൻസിസ് റോഡ് ജംക്ഷൻ – മണകാവ് റോഡ് 06/02/2019 കാണുക (592 KB)
ആസ് ഐഎ സ്റ്റഡി റിപ്പോർട്ട് – കുട്ടോത് – അറ്റകുണ്ടുകടവ് റോഡ് 06/02/2019 കാണുക (7 MB)
മാങ്കാവ് – മേത്തോട്ടുതാഴം റോഡ് – ആസ് ഐ എ സ്റ്റഡി റിപ്പോർട്ട് – റെക്കമെൻഡേഷൻ ഓഫ് എക്സ്പാർട്ട് കമ്മിറ്റി 30/01/2019 കാണുക (432 KB)
പേരാമ്പ്ര ബൈപാസ് – ആസ് ഐ എ റിപ്പോർട്ട് 23/01/2019 കാണുക (4 MB)
ല എ – സി ഡബ്ലു ർ ഡി എം -പേനത്തുതാഴം -ബെൽ മൗത് -11(1)നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 18/01/2019 കാണുക (183 KB)
ആസ് ഐഎ റിപ്പോർട്ട് – അൽ എ – മുറാദ് റെയിൽവേ ബ്രിഡ്ജ് 15/12/2018 കാണുക (541 KB)
ല എ – തുണേരി ഐടിഐ – 11(1) നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 05/12/2018 കാണുക (86 KB)
സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാത പഠനം റിപ്പോർട്ട് ഫ്രാൻസിസ് റോഡ് മാങ്കാവ് റോഡ് 24/05/2018 കാണുക (461 KB)