അടയ്ക്കുക

ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ വിശദാംശങ്ങൾ

Filter Document category wise

ഫിൽറ്റർ

ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ വിശദാംശങ്ങൾ
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
ൽ എ – പടനിലം ബ്രിഡ്ജ് & അപ്പ്രോച്ച് റോഡ് – 4(1) നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 07/11/2019 കാണുക (153 KB)
ൽ എ -നദമ്മൽ കടവ് & അപ്പ്രോച്ച് റോഡ് – 4(1) നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 07/11/2019 കാണുക (151 KB)
ല എ – സി ഡബ്ലു ർ ഡി എം -പേനത്തുതാഴം -ബെൽ മൗത് -19(1)നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 07/11/2019 കാണുക (327 KB)
അൽ എ- നരിക്കുനി പൂനൂർ ജംഗ്ഷൻ – 19(1) നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 07/11/2019 കാണുക (321 KB)
LA – 11 (1) അറിയിപ്പ് – മൊറാദ് ROB 16/09/2019 കാണുക (199 KB)
അൽ എ – പേരാമ്പ്ര ബൈപാസ് – 11 (1) അറിയിപ്പ് 19/07/2019 കാണുക (288 KB)
അൽ എ- നരിക്കുനി പൂനൂർ ജംഗ്ഷൻ – 11(1) നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കാണുക (2 MB)
കല്ലുത്താൻകടവ് വെജിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് & ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് 28/03/2019 കാണുക (2 MB)
ആസ് ഐ എ റിപ്പോർട്ട് – ചെറുകുളം അംശകച്ചേരി 28/03/2019 കാണുക (6 MB)
ലഎ – കല്ലുത്താൻകടവ് – വെജിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് & ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് – സ് ഐ എ റിപ്പോർട്ട് 06/02/2019 കാണുക (55 KB)