അടയ്ക്കുക

ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ വിശദാംശങ്ങൾ

Filter Document category wise

ഫിൽറ്റർ

ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ വിശദാംശങ്ങൾ
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
ൽ എ ഐ ടി പാർക്ക് 4(1) നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 03/12/2019 കാണുക (177 KB)
ൽ എ – മാങ്കാവ് – മേത്തോട്ടുതാഴം റോഡ് വിടേണിങ് – 11(1) നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 07/11/2019 കാണുക (292 KB)
ഫ്രാൻസിസ് റോഡ് ഞുന്ച്റേൻ – 19(1) ഡിക്ലറേഷൻ 07/11/2019 കാണുക (255 KB)
ൽ എ – കൊടുവള്ളി സിരാജ് ഫ്‌ളൈഓവർ – 4(1) നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 07/11/2019 കാണുക (152 KB)
ൽ എ – പടനിലം ബ്രിഡ്ജ് & അപ്പ്രോച്ച് റോഡ് – 4(1) നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 07/11/2019 കാണുക (153 KB)
ൽ എ -നദമ്മൽ കടവ് & അപ്പ്രോച്ച് റോഡ് – 4(1) നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 07/11/2019 കാണുക (151 KB)
ല എ – സി ഡബ്ലു ർ ഡി എം -പേനത്തുതാഴം -ബെൽ മൗത് -19(1)നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 07/11/2019 കാണുക (327 KB)
അൽ എ- നരിക്കുനി പൂനൂർ ജംഗ്ഷൻ – 19(1) നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 07/11/2019 കാണുക (321 KB)
LA – 11 (1) അറിയിപ്പ് – മൊറാദ് ROB 16/09/2019 കാണുക (199 KB)
അൽ എ – പേരാമ്പ്ര ബൈപാസ് – 11 (1) അറിയിപ്പ് 19/07/2019 കാണുക (288 KB)