അടയ്ക്കുക

ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ വിശദാംശങ്ങൾ

Filter Document category wise

ഫിൽറ്റർ

ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ വിശദാംശങ്ങൾ
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
ഫൈനൽ സ് ഐ എ റിപ്പോർട്ട് ഓഫ് വടകര – മാഹീ കനാല് 06/03/2020 കാണുക (9 MB)
ഷാർജ പ്രൊജക്റ്റ് – സ് ഐ എ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 25/02/2020 കാണുക (151 KB)
ൽ എ – മുറാദ് ർ ഓ ബി – ഡ്രാഫ്റ്റ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ & റെസ്റ്റലേമെൻറ് പാക്കേജ് 26/02/2020 കാണുക (101 KB)
ൽ എ – കല്ലുത്താൻകടവ് വെജിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് – ഡ്രാഫ്റ്റ് ർ & ർ പാക്കേജ് 20/02/2020 കാണുക (143 KB)
ൽ എ – ചെടിയാളക്കടവ് ബ്രിഡ്ജ് – അപ്പ്രോപ്രിയേറ്റ് ഗവണ്മെന്റ് ഡിസിഷൻ 18/02/2020 കാണുക (119 KB)
ൽ എ -തൊണ്ടിലക്കടവ് പാലം & അപ്പ്രോച്ച് റോഡ് – അപ്പ്രോപ്രിയേറ്റ് ഗവണ്മെന്റ് ഡിസിഷൻ 17/02/2020 കാണുക (107 KB)
ൽ എ -തൊണ്ടിലക്കടവ് പാലം & അപ്പ്രോച്ച് റോഡ് -ആസ്‌പെർട് കമ്മിറ്റി റെക്കമെന്റഷന് 17/02/2020 കാണുക (629 KB)
ൽ എ – സിറാജ് ഫ്ലയോവേ r -സ് ഐ എ റിപ്പോർട്ട് 17/02/2020 കാണുക (3 MB)
ൽ എ – നമ്മൾക്കടവ് പാലം &അപ്പ്രോച്ച് റോഡ്-സ് ഐ എ റിപ്പോർട്ട് 17/02/2020 കാണുക (2 MB)
ൽ എ – പടനിലമ്പലം & അപ്പ്രോച്ച് റോഡ്-സ് ഐ എ റിപ്പോർട്ട് 17/02/2020 കാണുക (3 MB)