അടയ്ക്കുക

ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ വിശദാംശങ്ങൾ

Filter Document category wise

ഫിൽറ്റർ

ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ വിശദാംശങ്ങൾ
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
ഇന്തോ-ഷാർജ പ്രോജക്റ്റ്- എസ്‌ഐ‌എയുടെ അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് 03/07/2020 കാണുക (4 MB)
ൽ എ -ഫെറോകെ കടലുണ്ടി ർ ഓ ബി – അപ്പ്രോപ്രിയേറ്റ് സർക്കാർ തീരുമാനം 19/06/2020 കാണുക (51 KB)
ൽ എ -കൊടുവള്ളി സിറാജ് ഫ്‌ളൈഓവർ -അപ്പ്രോപ്രിയേറ്റ് സർക്കാർ തീരുമാനം 19/06/2020 കാണുക (133 KB)
ൽ എ – കൊടുവള്ളി സിറാജ് ഫ്‌ളൈഓവർ – വിദഗ്ദ്ധ കമ്മിറ്റി ശുപാർശ 19/06/2020 കാണുക (2 MB)
ൽ എ – ഫെറോകെ -കടലുണ്ടി ർ ഓ ബി -വിദഗ്ദ്ധ കമ്മിറ്റി ശുപാർശ 19/06/2020 കാണുക (1 MB)
പൂനൂർ പടനിലം പാലം & അപ്പ്രോച്ച് റോഡ് -അപ്പ്രോപ്രിയേറ്റ് ഗവണ്മെന്റ് ഡിസിഷൻ 26/03/2020 കാണുക (107 KB)
ൽ എ – നമ്മൾക്കടവ് പാലം & അപ്പ്രോച്ച് റോഡ് – അപ്പ്രോപ്രിയേറ്റ് ഗവണ്മെന്റ് റെക്കമെൻഡേഷൻ 26/03/2020 കാണുക (556 KB)
ൽ എ – നമ്മൾക്കടവ് പാലം & അപ്പ്രോച്ച് റോഡ് – അപ്പ്രോപ്രിയേറ്റ് ഗവണ്മെന്റ് ഡിസിഷൻ 26/03/2020 കാണുക (116 KB)
ലാൻഡ് അക്ക്വിസിഷൻ – കോഴിക്കോട് – ബാലുശ്ശേരി റോഡ് – സ് ഐ എ റിപ്പോർട് 13/03/2020 കാണുക (7 MB)
കോഴിക്കോട് സൈബർ പാർക്ക് – സ് ഐ എ റിപ്പോർട്ട് 09/03/2020 കാണുക (478 KB)