അടയ്ക്കുക

ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ വിശദാംശങ്ങൾ

Filter Document category wise

ഫിൽറ്റർ

ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ വിശദാംശങ്ങൾ
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
ൽ എ- ഫെറോക്ക് – കടലുണ്ടി റെയിൽ‌വേ ഓവർ‌ബ്രിഡ്ജ്- ഫോം 9 അറിയിപ്പ് 24/08/2020 കാണുക (117 KB)
അൽ എ – മങ്കാവ് – മെത്തോത്തുതഴം റോഡ് വീതികൂട്ടൽ – ഫോം 9 അറിയിപ്പ് 17/08/2020 കാണുക (134 KB)
അൽ എ – മങ്കാവ് – മെത്തോത്തുതഴം റോഡ് വീതികൂട്ടൽ – ആർ & ആർ പാക്കേജ് 11/08/2020 കാണുക (146 KB)
അൽ എ – പെരാംബ്ര ബൈപാസ് 08/07/2020 കാണുക (164 KB)
അൽ എ – വടകര – മാഹെ കനാൽ – എസ് ഐ എ സർക്കാർ തീരുമാനം 08/07/2020 കാണുക (153 KB)
അൽ എ – വടകര – മാഹെ കനാൽ – എസ് ഐ എ വിദഗ്ദ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട് 08/07/2020 കാണുക (222 KB)
എൽ എ – കോഴിക്കോട് – ബാലുസെരി റോഡ് – സർക്കാർ തീരുമാനം 08/07/2020 കാണുക (541 KB)
അൽ എ – കോഴിക്കോട് – ബാലുസെരി റോഡ് – വിദഗ്ദ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട് 08/07/2020 കാണുക (78 KB)
അൽ എ – ഉള്ളൂർകഡാവ് ബ്രിഡ്ജ് – വിദഗ്ദ്ധരുടെ ഗ്രൂപ്പ് ശുപാർശ 07/07/2020 കാണുക (63 KB)
അൽ എ – ഉള്ളൂർകദാവ് പാലം- ഉചിതമായ സർക്കാർ തീരുമാനം 07/07/2020 കാണുക (38 KB)