അടയ്ക്കുക

ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ വിശദാംശങ്ങൾ

Filter Document category wise

ഫിൽറ്റർ

ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ വിശദാംശങ്ങൾ
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
എൽ എ- നടേരിക്കടവ് പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം & അപ്രോച്ച് റോഡ്-എസ്ഐഎ പഠന അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് 22/11/2023 കാണുക (6 MB)
എൽ എ ചെറുവണ്ണൂർ ഫ്ലൈ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ആർ ആർ സ്കീം 22/11/2023 കാണുക (126 KB)
എൽ എ പന്തീർപാടം ജംഗ്ഷൻ ഡ്രാഫ്റ്റ് ആർ ആർ സ്കീം 22/11/2023 കാണുക (64 KB)
എൽ എ ബേപ്പൂർ ചെറുവണ്ണൂർ റോഡ് സർക്കാർ തീരുമാനം 22/11/2023 കാണുക (182 KB)
എൽ എ ഫിറോക്ക് റോബ് അപ്രോച്ച് റോഡ് 11(1) അറിയിപ്പ് 10/10/2023 കാണുക (175 KB)
എൽ എ പുതിയങ്ങാടി മാളിക്കടവ് 4(1) അറിയിപ്പ് 03/10/2023 കാണുക (84 KB)
എൽ എ ചെറുവണ്ണൂർ കോലത്തറ 11(1) വിജ്ഞാപനം 14/09/2023 കാണുക (102 KB)
ചെറുവണ്ണൂർ ഫ്ലൈ ഓവർ 11 (1) അറിയിപ്പ് 14/09/2023 കാണുക (271 KB)
എൽ എ ബി സി റോഡ് എസ് ഐ എ റിപ്പോർട്ട് 14/09/2023 കാണുക (7 MB)
എൽ എ ഫെറോക്ക് ആർ ഒ ബി പ്രോച്ച് റോഡ് സർക്കാർ തീരുമാനം 14/09/2023 കാണുക (186 KB)