അടയ്ക്കുക

ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ വിശദാംശങ്ങൾ

Filter Document category wise

ഫിൽറ്റർ

ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ വിശദാംശങ്ങൾ
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
എൽ എ ചെറുവണ്ണൂർ കോലത്തറ 11(1) വിജ്ഞാപനം 14/09/2023 കാണുക (102 KB)
ചെറുവണ്ണൂർ ഫ്ലൈ ഓവർ 11 (1) അറിയിപ്പ് 14/09/2023 കാണുക (271 KB)
എൽ എ ബി സി റോഡ് എസ് ഐ എ റിപ്പോർട്ട് 14/09/2023 കാണുക (7 MB)
എൽ എ ഫെറോക്ക് ആർ ഒ ബി പ്രോച്ച് റോഡ് സർക്കാർ തീരുമാനം 14/09/2023 കാണുക (186 KB)
എൽ എ പന്തീർപാടം ജംഗ്ഷൻ 11(1) അറിയിപ്പ് 14/09/2023 കാണുക (102 KB)
എൽ എ എയിംസ് – 11(1) അറിയിപ്പ് 13/07/2023 കാണുക (297 KB)
പന്തീരാങ്കാവ് 110കെവി സബ്‌സ്റ്റേഷൻ – 11(1) അറിയിപ്പ് 11/07/2023 കാണുക (120 KB)
എൽ എ ഫെറോക്ക് കരുവൻതിരുത്തി 4(1) വിജ്ഞാപനം 07/07/2023 കാണുക (8 MB)
വടകര – മാഹി കനാൽ- റീച്ച്1 – 19(1) പ്രഖ്യാപനം 22/06/2023 കാണുക (222 KB)
എൽ.എ.ചെറുവണ്ണൂർ കൊളത്തറ വിദഗ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട് 02/06/2023 കാണുക (624 KB)