അടയ്ക്കുക

ആർ ടി എ വടകര

Filter Document category wise

ഫിൽറ്റർ

ആർ ടി എ വടകര
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
11.04.2023 ന് നടന്ന വടകര ആർ ടി എ യുടെ തീരുമാനം 25/05/2023 കാണുക (185 KB)
അജണ്ട 11.04.2023 04/04/2023 കാണുക (570 KB)
ഫ്രഷ് പെര്മിറ്റി ഡിസിഷൻ ഓഫ് ആർ ടി എ വടകര ഡേറ്റഡ് 22-11-22 10/02/2023 കാണുക (100 KB)
ർ ടി എ വടകര ഡിസിഷൻ 24/12/2022 കാണുക (171 KB)
22.11.2022-ന് നടക്കുന്ന ആർടിഎ മീറ്റിംഗിന്റെ സപ്ലിമെന്ററി അജണ്ട 19/11/2022 കാണുക (135 KB)
അജണ്ട വടകര ഇനം 22-11-2022 17/11/2022 കാണുക (1 MB)
ർ ടി എ ഡിസിഷൻ വടകര 04/06/2022 കാണുക (234 KB)
സപ്ലിമെന്ററി അജണ്ട 11-05-2022 10/05/2022 കാണുക (232 KB)
അജണ്ട 07/05/2022 കാണുക (986 KB)
ആർടിഎ വടകര തീരുമാനം 27-10-2021-തിരുത്തിയ ഫയൽ 08/12/2021 കാണുക (523 KB)