ആർ ടി എ വടകര

ആർ ടി എ വടകര
തലക്കെട്ട് തീയതി ഡൌണ്‍ലോഡ് / ലിങ്ക്
അജണ്ട ആർടിഎ മീറ്റിംഗ് 10-07-2019 06/07/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(484 KB)
ആർടിഎ വടകരയുടെ തീരുമാനം –26-12-2018 19/02/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(8 MB)
സപ്ലിമെന്ററി അജണ്ട 26-12-2018 ർ ടി എ വടകര 26/12/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(76 KB)
അജണ്ട ആർടിഎ മീറ്റിംഗ് 26-12-2018 24/12/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(201 KB)
ആർടിഎ വടകരയുടെ തീരുമാനം – 14-08-2018 25/09/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(237 KB)
അജണ്ട ആർടിഎ മീറ്റിംഗ് 14-08-2018 09/08/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(218 KB)
സമയ അറിയിപ്പ് 24/05/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(578 KB)