അടയ്ക്കുക

ആർ ടി എ കോഴിക്കോട്

Filter Document category wise

ഫിൽറ്റർ

ആർ ടി എ കോഴിക്കോട്
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
ആർ ടി എ മീറ്റിംഗ് മാറ്റിവച്ച അറിയിപ്പ് 14/03/2023 10/03/2023 കാണുക (184 KB)
അജണ്ട അബ്‌സ്‌ട്രാക്റ്റ് വെബ് റിലീസ് 06/03/2023 കാണുക (3 MB)
ആർ ടി എ തീരുമാനം 07/02/2023 കാണുക (281 KB)
ർ ടി എ കോഴിക്കോട് ഡിസിഷൻ 23/12/2022 കാണുക (393 KB)
22.11.2022-ന് നടക്കുന്ന ആർടിഎ മീറ്റിംഗിന്റെ ഈരാറ്റം 19/11/2022 കാണുക (832 KB)
22.11.2022-ന് നടക്കുന്ന ആർടിഎ മീറ്റിംഗിന്റെ സപ്ലിമെന്ററി അജണ്ട 19/11/2022 കാണുക (665 KB)
ർ ടി എ കോഴിക്കോട് അജണ്ട 22-11-2022 17/11/2022 കാണുക (963 KB)
ർ ടി എ കോഴിക്കോട് യുടെ തീരുമാനം ഡേറ്റഡ്- 11.05.2022 07/06/2022 കാണുക (222 KB)
Erattum 07/05/2022 കാണുക (329 KB)
അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് സപ്ലിമെന്ററി 07/05/2022 കാണുക (205 KB)