ആർ ടി എ കോഴിക്കോട്

ആർ ടി എ കോഴിക്കോട്
തലക്കെട്ട് തീയതി ഡൌണ്‍ലോഡ് / ലിങ്ക്
ടൈമിംഗ് നോട്ടീസ് 20-06-2019 21/05/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(51 KB)
ടൈമിംഗ് നോട്ടീസ് 21-05.2019 16/05/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(972 KB)
ആർടിഎ കോഴിക്കോടിന്റെ തീരുമാനം – 26-02-2019 26/02/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(3 MB)
ആർ ടി എ കോഴിക്കോട് ടൈമിംഗ് നോട്ടീസ് 19/02/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(587 KB)
സപ്ലിമെന്ററി അജണ്ട 26-12-2018 ർ ടി എ കോഴിക്കോട് 26/12/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(76 KB)
അജണ്ട ആർടിഎ മീറ്റിംഗ് 26-12-2018 21/12/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(283 KB)
ആർ ടി എ കോഴിക്കോട് ടൈമിംഗ് നോട്ടീസ് 07/12/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(1,017 KB)
ആർടിഎ കോഴിക്കോടിന്റെ തീരുമാനം – 14-08-2018 24/09/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(113 KB)
അജണ്ട ആർടിഎ മീറ്റിംഗ് 14-08-2018 08/08/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(408 KB)
ടൈമിംഗ് നോട്ടീസ് ആർ ടി എ കോഴിക്കോട് 26-06-2018 27/06/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(544 KB)