അടയ്ക്കുക

കളക്ടർ

വിഭാഗമനുസരിച്ച് ആർ ആരെല്ലാമാണെന്ന് തരംതിരിക്കുക

ഫിൽറ്റർ

കളക്ടർ
പ്രൊഫൈൽ ചിത്രം പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ ഫോണ്‍ ഫാക്സ് വിലാസം
District Collector ഡോ. നരസിംഹുഗരി ടി എൽ റെഡ്ഡി ഐ.എ.എസ് ജില്ലാ കളക്ടർ & ജില്ലാ മാസ്റ്റേറ്റ്റേറ്റ് dckzk[dot]ker[at]nic[dot]in 04952371400 കോഴിക്കോട് കളക്ടറേറ്റ്, സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ പിഒ, കോഴിക്കോട്