അടയ്ക്കുക

പാറക്കൽ അബ്ദുല്ല

ഇ-മെയില്‍ : parakkalabdulla[at]gmail[dot]com
ഉദ്യോഗപ്പേര് : എം എൽ എ കുറ്റട്യാടി നിയോജകമണ്ഡലം
മൊബൈൽ നമ്പർ : 9544161616